ŠKOLA KOJA
SE VOLI

Engleski, Nemački, Italijanski, Grčki, Srpski

ENGLESKI JEZIK
Engleski jezik se savlađuje neprimetno, kroz govorne vežbe, simuliranje svakodnevnih situacija,
pričanje priča i dijalog. Sam nastavni materijal kao i učila i tehnike rada koje se koriste
u nastavi zavise od starosne strukture i potreba svake grupe ponaosob, pošto škola
neguje tzv. tailored courses (kursevi krojeni prema potrebama i mogućnostima grupe).

NEMAČKI JEZIK
Idealno vreme za početak učenja drugog stranog jezika jeste od desete godine.
Do tada su se već učvrstili postavljeni temelji prvog stranog jezika, savladale su se osnovne metode i pravila o funkcionisanju i mehanizmima učenja. Jasno zauzet pravac na putu potpunog ovlavdavanja jezika više nije izazov, tako da je neophodno postaviti novi – drugi strani jezik, nemački jezik !

GRČKI JEZIK
Savremeni grčki jezik je jedan od najbogatijih jezika sa fondom reči od preko 600.000. Govori ga oko 13 miliona ljudi.Mnogo reči vezanih za nauku i tehniku u engleskom i drugim zapadnim jezicima potiču iz grčkog. Procenjuje se da je oko 12 % reči potiču iz grčkog jezika.
Engleski jezik kao globalno prihvacen uči se svuda i stalno ali sa grčkim jezikom i motivima za njegovo ucenje stvari drugacije stoje – ili je u pitanju ljubav prema istoriji, kulturi, grckim morima i ostrvima, plazama, muzici …..

ITALIJANSKI JEZIK
Italijanski jezik pripada grupi romanskih jezika koji se razvio iz latinskog. Govori ga oko 70 miliona ljudi kao maternji jezik, od kojih najveći broj živi u Italiji, dok se njih oko 125 miliona koristi italijanskim kao stranim jezikom. Uzevši u obzir da je u pitanju romanski jezik, ne čudi podatak da italijanski ima čak 85 % sličnosti u vokabularu sa španskim i francuskim jezikom, koji takođe pripadaju ovoj grupi jezika.

SRPSKI JEZIK
Iskustva većine stranaca u našoj zemlji govore u prilog potrebi da se srpski savlada u što kraćem roku i za što praktičnije potrebe bez prevelikog opterećivanja složenom srpskom gramatikom. Alfabet nudi novitet, kurs Serbian-to-Go, gde se strancima nudi savladavanje srpskog a poseban akcenat dat je na situacioni jezik (razgovori u apoteci, kod lekara, na pijaci i sl.) i omogućenim prostorom za razgovor na samom času, dok gramatika prati situacije koliko je neophodno. Svakako za one koji duže ostaju u Srbiji, i žele da savladaju srpski što perfektnije, srpski za strance prilagođen je uz bogatiji gramatički program.

ŠTA PRIČAJU O NAMA